Smluvní podmínky

 1. Ceny půjčovného a volné kilometry jsou stanoveny dle aktuálně platného ceníku, při jiné dohodě je to zapsáno předem do smlouvy.
 2. Vozidlo předáno v předepsaném technickém stavu odpovídajícím předpisům ČR a s potřebnými doklady pro provoz. Případně poškození vozidla se při předání zapíše do smlouvy.
 3. Smlouva o nájmu dopravního prostředku se řídí občanským zákoníkem §2321 a násl.zákona 89/2012 sb.
 4. Za vozidlo odpovídá nájemce/řidič uvedený v nájemní smlouvě.Pokud vozidlo řídí jiný nájemce než uvedený ve smlouvě je toto pokutováno 5.000,-Kč.
 5. Veškeré problémy na vozidle při provozu hlásí nájemce neprodleně pronajímateli,ten rozhoduje o dalším postupu odstranění případné závady.Bez dohody s pronajímatelem nebudou hrazeny žádné výdaje!
 6. Při jakékoli nehodě nebo poškození jiného vozidla nebo majetku hlásí toto řidič pronajímateli a policii.
 7. Za případné poškození na vozidle odpovídá řidič a pokud není zjištěno jiné vozidlo které případnou škodu způsobilo, hradí škodu na vozidle řidič/nájemce do výše spoluúčasti na škodě.Spoluúčast na škodě je v ČR 5% min 5.000.-Kč,pro zahraničí 10% min. 10.000.-Kč.Při odcizení nebo totální škodě vozidla je spoluúčast vždy 10% min.10.000.-Kč.
 8. Pokud řidič pronajatého vozidla poškodí jiné vozidlo nebo majetek uplatňuje se tato škoda z našeho povinného ručení vozidla, avšak nájemce je povinen pronajímateli uhradit spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.
 9. Při pojistných událostech poskytne nájemce pronajímateli kontaktní údaje a kopii řidičského průkazu řidiče v době nehody. Řidiči zúčastněných vozidel mají povinnost vyplnit protokol o nehodě a podepsaný nám jej odevzdat
 10. Při opuštění automobilu je povinen řidič vzít s sebou doklady od vozidla,toto řádně uzamčít a popřípadě užít instalované zabezpečovací zařízení.
 11. Před zapůjčením automobilu předkládá nájemce průkaz totožnosti,řidičský průkaz a třetí doklad (inkaso nebo výpis telefonu nebo výpis účtu nebo nájemní smlouvu)kvůli ověření místa bydliště.Při půjčení auta se skládá dopředu nájemné a kauce dle typu automobilu,nebo dle dohody,která je vrácena po skončení pronájmu, pokud je automobil a jeho příslušenství nepoškozeno.Kauce-Jistina je stanovena dle typu vozidla od 5.000.-Kč do 10.000.-Kč, při výjezdu vozidla do zahraničí je kauce stanovena  na 10.000.-Kč.Pro závaznou rezervaci automobilu na konkrétní datum, složí zákazník rezervační zálohu 1.000,-Kč, která při zrušení rezervace nebo neuskutečnění pronájmu propadá v celé výši ve prospěch pronajímatele.
 12. Kauci-Jistinu je možno snížit  pro zahraničí dle dohody za poplatek 50,-Kč/den.
 13. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou.Nájemce je povinen vrátit vozidlo v den ukončení nájmu a to i v případě že vozidlo bude nepojízdné,pokud tomu tak není je to považováno jako neoprávněné užívání cizí věci je to nahlášeno na policii jako odcizené a bude účtována smluvní pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby dle aktuálního ceníku půjčovného.Prodloužení pronájmu je možné písemně a po doplacení nájmu předem.
 14. Pokud nájemce chce s vozidlem vycestovat do zahraničí je povinen toto oznámit pronajímateli a ten toto zapíše do smlouvy.V zahraničí při poruše nebo nezaviněné nehodě zajistí  pronajímatel neprodleně v součinnosti s nájemcem opravu nebo odtah vozidla,popř.dle situace přistavení náhradního vozidla.
 15. Nájemce nesmí svěřit řízení vozidla jiné osobě než je uvedena ve smlouvě pod pokutou 5.000,-Kč.Ve vozidle je zakázáno kouřit pod pokutou 1.000,-Kč.Pokud je vozidlo při vrácení silně znečištěné, nebo zakouřené,účtuje se nájemci skutečné náklady na vyčištění vozidla.Žárovky,opravu defektů pneumatik a náplň ostřikovače si hradí nájemce sám.
 16. Smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Naše služby

-Havarijní pojištění

-Povinné ručení

-Servis, údržba

-Letní/zimní pneu

-Dálniční známka ČR (neplatí pro Economy)

-Řešení škodních událostí

-Nonstop asistence

-Náhradní vozidlo při servisu nebo nehodě