Smluvní podmínky

 1. Ceny půjčovného a volné kilometry jsou stanoveny dle aktuálně platného ceníku, při jiné dohodě je to zapsáno předem do smlouvy.Vozidlo předáno v předepsaném technickém stavu odpovídajícím předpisům ČR a s potřebnými doklady pro provoz. Případně poškození vozidla se při předání zapíše do smlouvy.
 2. Smlouva o nájmu dopravního prostředku se řídí občanským zákoníkem §2321 a násl.zákona 89/2012 sb.
 3. Za vozidlo odpovídá nájemce/řidič uvedený v nájemní smlouvě.Pokud vozidlo řídí jiný nájemce než uvedený ve smlouvě je toto pokutováno 5.000,-Kč.
 4. Veškeré problémy na vozidle při provozu hlásí nájemce neprodleně pronajímateli,ten rozhoduje o dalším postupu odstranění případné závady.Bez dohody s pronajímatelem nebudou hrazeny žádné výdaje!
 5. Při jakékoli nehodě nebo poškození jiného vozidla nebo majetku hlásí toto řidič pronajímateli a policii.
 6. Za případné poškození na vozidle odpovídá řidič a pokud není zjištěno jiné vozidlo které případnou škodu způsobilo, hradí škodu na vozidle řidič/nájemce do výše spoluúčasti na škodě.Spoluúčast na škodě je v ČR 5% min 5.000.-Kč,pro zahraničí 10% min. 10.000.-Kč.Při odcizení nebo totální škodě vozidla je spoluúčast vždy 10% min.10.000.-Kč.
 7. Pokud řidič pronajatého vozidla poškodí jiné vozidlo nebo majetek uplatňuje se tato škoda z našeho povinného ručení vozidla, avšak nájemce je povinen pronajímateli uhradit spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.
 8. Při pojistných událostech poskytne nájemce pronajímateli kontaktní údaje a kopii řidičského průkazu řidiče v době nehody. Řidiči zúčastněných vozidel mají povinnost vyplnit protokol o nehodě a podepsaný nám jej odevzdat
 9. Při opuštění automobilu je povinen řidič vzít s sebou doklady od vozidla, vozidlo řádně uzamknout a popřípadě užít instalované zabezpečovací zařízení.
 10. Před zapůjčením vozidla předkládá nájemce průkaz totožnosti,řidičský průkaz a třetí doklad (inkaso nebo výpis telefonu nebo výpis účtu nebo nájemní smlouvu)kvůli ověření místa bydliště.Při půjčení vozu se skládá dopředu nájemné a kauce dle typu automobilu,nebo dle dohody,která je vrácena po skončení pronájmu, pokud je automobil a jeho příslušenství nepoškozeno a veškeré smluvní závazky za pronájem jsou uhrazeny.Kauce-Jistina je stanovena dle typu vozidla od 5.000.-Kč do 10.000.-Kč, při výjezdu vozidla do zahraničí je kauce stanovena minimálně na 7.000.-Kč.Pro závaznou rezervaci vozidla na konkrétní datum, složí zákazník rezervační zálohu 1.000,-Kč, která při zrušení rezervace nebo neuskutečnění pronájmu propadá v celé výši ve prospěch pronajímatele.
 11. Kauci-Jistinu je možno snížit  pro zahraničí dle dohody za poplatek 50,-Kč/den.
 12. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou.Nájemce je povinen vrátit vozidlo v den ukončení nájmu a to i v případě že vozidlo bude nepojízdné,pokud tomu tak není je to považováno jako neoprávněné užívání cizí věci je to nahlášeno na policii jako odcizené a bude účtována smluvní pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby dle aktuálního ceníku půjčovného.Prodloužení pronájmu je možné písemně a po doplacení nájmu předem.
 13. Cesty do zahraničí musí být povoleny pronajímatelem a navštívené země musí být vyznačeny ve smlouvě,  za porušení této podmínky je stanovena pokuta ve výši 5.000,-Kč a v případě poruchy nebo nehody nájemce uhradí veškeré náklady s tím spojené !  Zákaz vycestování s vozidlem mimo země EU bez povolení pronajímatele pod pokutou 10.000,-Kč a vyúčtování všech nákladů s tím spojených na náklady nájemce !!!  
 14. Při půjčení na jeden den, mimo pracovní dobu, o svátcích a víkendech může být účtován příplatek 200,-kč.
 15. Ve vozidle je zakázáno kouřit pod pokutou 1.000,-Kč.Pokud je vozidlo při vrácení silně znečištěné, nebo zakouřené,účtuje se nájemci skutečné náklady na vyčištění vozidla.Žárovky,opravu defektů pneumatik a náplň ostřikovače si hradí nájemce sám. Na pravidelný servis a údržbu je nutné vozidlo přistavit do firmy pronajímatele, případně do místa určení pronajímatelem, na náklady nájemce.
 16. Smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
 17. Nájemce a pronajímatel souhlasí s emailovou komunikací.
 18. Jedním dnem se rozumí 24h od doby zapůjčení 

CARTAP S.R.O.

Kontaktujte nás Zlín

CARTAP s.r.o.                                              

Tečovice 353                  

763 02 Tečovice                    

E: info@cartap.cz          

T: 777 203 888                   

 

Kontaktujte nás Česká Lípa

CARTAP s.r.o.                                                             

470 01 Česká Lípa                    

E: libal.zdenek@tiscali.cz       

T: 777 203 889                   

Sociální sítě

 

CENY JSOU UVEDENY BEZ 21% DPH